foarsidewebskets

Wolkom

B&BBarhûs: Bêd en Brochje op in âld boerehiem ûnder de reek fan Ljouwert. Twa túnhûskes binne rémakke om te oernachtsjen: sfearfol, rom en mei alle fersjennings dy ’t nedich binne. Tichteby de stêd mei de sjarme fan it plattelân. Yn ‘e rêst, mei rom sicht oer de ea ynpoldere Middelsee. In hearlik plak om te wêzen.

/iepen_dei/iepen_dei